AnugerahMu PerkenananMu

Intro:
Bb
C
Dm
F
Am
F


Verse:
Bb
Saat
C
kau kata
F
kan firmanmu
Bb
Maka
C
semua
F
nya jadi
Bb
Lunas
C
karya yesus
F
disalib
Bb
Bukti
C
sempur
F
na hatimu

Pre chorus:
Gm
Kupercaya firmanmu
Bb
Gm
Firmanmu ya dan amen
C

Chorus:
Bb
Kuasamu
C
kebai
Am
kanmu
Bb
Kau sediakan
C
bagiku
Bb
Anug’rahmu
C
perke
Am
nananmu
Bb
Iri
Dm
ngi langkahku
C
setiap waktu
F

Back to Intro
Intro:

Verse:
Saat kau katakan firmanmu
Maka semuanya jadi
Lunas karya yesus disalib
Bukti sempurna hatimu

Pre chorus:
Kupercaya firmanmu
Firmanmu ya dan amen

Chorus:
Kuasamu kebaikanmu
Kau sediakan bagiku
Anug’rahmu perkenananmu
Iringi langkahku setiap waktu

Back to Intro
Published at