AnugerahMu PerkenananMu

Intro:
B
C#
D#m
F#
A#m
F#


Verse:
B
Saat
C#
kau kata
F#
kan firmanmu
B
Maka
C#
semua
F#
nya jadi
B
Lunas
C#
karya yesus
F#
disalib
B
Bukti
C#
sempur
F#
na hatimu

Pre chorus:
G#m
Kupercaya firmanmu
B
G#m
Firmanmu ya dan amen
C#

Chorus:
B
Kuasamu
C#
kebai
A#m
kanmu
B
Kau sediakan
C#
bagiku
B
Anug’rahmu
C#
perke
A#m
nananmu
B
Iri
D#m
ngi langkahku
C#
setiap waktu
F#

Back to Intro
Intro:

Verse:
Saat kau katakan firmanmu
Maka semuanya jadi
Lunas karya yesus disalib
Bukti sempurna hatimu

Pre chorus:
Kupercaya firmanmu
Firmanmu ya dan amen

Chorus:
Kuasamu kebaikanmu
Kau sediakan bagiku
Anug’rahmu perkenananmu
Iringi langkahku setiap waktu

Back to Intro
Published at