Bapa Kau Setia

Verse:
C#
Bapa Kau
F#/C#
Setia
G#/C
Bapa Kau
C#
Mulia
F#
Tenanglah
Fm
Jiwaku
A#m
Aman
D#m
BersamaMu
G#

C#
Lebih Dari
F#/C#
Harta
G#/C
Kaulah Se
C#
galanya
F#
Tenanglah
Fm
Jiwaku
A#m
Dalam
D#m
Hadi
F#
ratMu
G#

Chorus:
Kau
C#
Tunjukkan Kasih Se
F#
tiaMu
Kau
D#m
Menyedia
Fm
kan Yang
A#m
Ku Perlu
Kau
F#
Setia
G#
Kau
Fm
Muli - a
A#m
Du
D#m
lu Sekarang Dan Selama
G#
nya

Kau
C#
Tunjukkan Kasih Se
F#
tiaMu
Kau
D#m
Menyedia
Fm
kan Yang
A#m
Ku Perlu
Kau
F#
Setia
F##/F#
Kau
Fm
Muli - a
A#m
Bapa
D#m
Kau
G#
Setia
C#
Verse:
Bapa Kau Setia
Bapa Kau Mulia
Tenanglah Jiwaku
Aman BersamaMu

Lebih Dari Harta
Kaulah Segalanya
Tenanglah Jiwaku
Dalam HadiratMu

Chorus:
Kau Tunjukkan Kasih SetiaMu
Kau Menyediakan Yang Ku Perlu
Kau Setia Kau Muli - a
Dulu Sekarang Dan Selamanya

Kau Tunjukkan Kasih SetiaMu
Kau Menyediakan Yang Ku Perlu
Kau Setia Kau Muli - a
Bapa Kau Setia
Published at