Tuhan Kaulah Pengharapanku

Cerse

Tu
D#
han Kau
D#/G
lah pengha
G#
rapan
A#
ku
Ku
D#
percaya ha
G#/D#
nya ke
D#
pada
A#
Mu
Ye
D#
sus Al
D#/G
lah per
G#
lin
C/G
dungan -
Fm
ku
Eng
D#/A#
kau yang s'la
A#
lu kupu
D#
ji

C#horus

Mulut
D#
ku pe
D#/G
nuh dengan
G#
puji
A#
an
Kepa
D#
daMu ya
F/D#
Yesus Tu
A#
han
S'panjang
D#
hari ku
D aug
b’ri
Peng
G#
hor
C/G
ma -
Fm
tan
Ke
D#/A#
padaMu ya
A#
Allah
D#
ku

Tuhan Kaulah pengharapanku
Ku percaya hanya kepadaMu
Yesus Allah perlindungan - ku
Engkau yang s'lalu kupuji


Mulutku penuh dengan pujian
KepadaMu ya Yesus Tuhan
S'panjang hari ku [D aug]b’ri
Penghorma - tan
KepadaMu ya Allahku
Published at