Bangkitkan Aku

G
Aku melangkah jala
Am
ni hidup ini
Bersa
D
ma dengan waktu yang terus
G
melaju
Untuk
G
apakah aku ada
Am
di sini Tuhan
Kalau
C
bukan untuk melayani-
D
Mu

G
Inilah aku di ha
Am
dapan-Mu, Tuhan
Bersa
D
ma dengan s’gala yang ku
G
miliki
Pakai
G
lah aku Tuhan se
Am
bagai alat-Mu
Menye
C
lamatkan jiwa yang terhi
D
lang

Chorus:
Bang
G
kitkan aku bang
Em
kitkan aku
Ja
C
dikan aku hamba-Mu yang
D
setia
Bang
G
kitan aku bang
Em
kitkan aku
Ja
C
dikan aku hamba-Mu yang
D
berke
G
nan
Aku melangkah jalani hidup ini
Bersama dengan waktu yang terus melaju
Untuk apakah aku ada di sini Tuhan
Kalau bukan untuk melayani-Mu

Inilah aku di hadapan-Mu, Tuhan
Bersama dengan s’gala yang kumiliki
Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu
Menyelamatkan jiwa yang terhilang

Chorus:
Bangkitkan aku bangkitkan aku
Jadikan aku hamba-Mu yang setia
Bangkitan aku bangkitkan aku
Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan
Published at